ឬស-ราก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : ឬស
อ่านว่า : รือฮ์ (สะกดกับ ស ไม่ใช่แม่ กด แต่เป็นแม่ โกะฮ มีเสียง ฮ ครับฉ
แปลว่า : ราก
អានថា : រ៉ាក
English : root

ឧទាហរណ៍ : ព្រឹកម៉ិញខ្ញុំកាប់មែកឫសីមានឬស អាចយកទៅដាំបាន
อ่านว่า : ปรึก เม็ญ คฺญม กับ แมก รึแซ็ย เมียน รือฮ์   อาจ โยก โตว ดำ บาน
แปลว่า : เมื่อเช้า ผมตัด(ฟัน)กิ่งไม้ไผ่มีราก สามารถเอาไปปลูกได้
អានថា :មឿឆាវភំតាត់(ហ្វាន់)គីងម៉ាយផៃ មីរ៉ាក សាម៉ាតអោវប៉ៃព្លូកដាយ
សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)