ឯកា-โดดเดี่ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ឯកា-โดดเดี่ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ឯកា-โดดเดี่ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឯកា
อ่านว่า : แอย์กา
แปลว่า : เหงา โดดเดียว
ภาษาอังกฤษ : Lonely

ตัวอย่าง : ភាពឯកាកំពុងញាំញីជីវិតខ្ញុំហើយ។
อ่านว่า : เพียบ แอย์กา ก็อม ปง ญ็วม ญี จี เวิด คญม เฮิวย์
แปลว่า : ความเหงาเดียวดายกำลังทำลายชีวิตผมแล้ว