ឱប-กอด ภาษาเขมรวันละคำ

ឱប-กอด

ឱប-กอด

ภาษาเขมร : ឱប ឬ អោប
อ่านว่า : อาว์บ
แปลว่า : กอด
ภาษาอังกฤษ : Hug

ตัวอย่าง : ដែលឃើញឆ្មាអោបគ្នាអត់?
อ่านว่า : แดว์ล เคิย์ญ ชมา อาว์บ กเนีย อ๊อด?
แปลว่า : เคยเห็นแมวกอดกันไหม?