អាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់-ไลน์แมน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : អាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់
อ่านว่า: อาจ ญา ก็อนดาล คฺแซ บ็อนต็อด
แปลว่า: ไลน์แมน
អានថា: ឡាយមែន
ภาษาอังกฤษ: Lineman

ตัวอย่าง: អាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់វ័យក្មេង
อ่านว่า: : អានត-อ่านต่อ

កីឡាការនី-นักกีฬาหญิง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

++ทำไม គ្នា อ่านว่า คฺเนีย ไม่อ่านว่า กฺเนีย

image

ภาษาเขมร : កីឡាការនី
อ่านว่า : แก็ย ลา การะนี
แปลว่า : นักกีฬาหญิง
អានថា : ណ់ាក គីឡា យី៎ង
ภาษาอังกฤษ : Sport Player(Female)

ตัวอย่าง : កីឡាការនីគ្រប់គ្នាមានភាពរួចរាល់ក្នុងការចូលប្រកួតហើយ។
อ่านว่า : แก็ย ฬา การะนี กรฺบ คฺเนีย เมียน เพียบ รวกจ์ ร็วล กฺนง กา โจว์ล ปรอ กวด เฮิว์ย
แปลว่า : นักกีฬาสาวทุกคนมีความพร้อมในการลงแข่งขันแล้ว
អានថា : ណ់ាក់គីឡាស៎ាវធូក់ឃន់មីខ្វាមផ្រ់មណៃកានលង់ឃែង់ខ៎ាន់លែ់វ

*ป.ล.  ทำไม គ្នា ถึงอ่านว่า คฺเนีย หรือ เคฺนีย ไม่อ่านว่า กฺเนีย หรือ เกฺนีย
ในภาษาเขมร การควบกล้ำของพยัญชนะในวรรคเดียวกันมักมีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งในที่นี่ขอยกตัวอย่างคำว่า គ្នា(กัน, เพื่อน, คน) ซึ่งต้องออกเสียงว่า กฺเนีย ใช่ไหมครับ
แต่คนเขมรทุกคนจะออกเสียงว่า คฺเนียะ กันทั้งนั้น
สาเหตุที่ออกเสียงแบบนี้เพราะ ตัว ក และ ตัว  គ อยู่ในวรรคเดียวกัน คือวรรค กะ
ซึ่ง គ្ន ก็ คฺโน  แล้ว ឃ្ន ก็ คฺโน
ក្ន ก็ คฺนอ แล้ว ខ្ន ก็ คฺนอ

ซึ่งหลักการแบบนี้ก็ปรากฎอยู่ในหลายคำของภาษาเขมรเช่น
ជ្វា อ่านว่า ชฺเวีย
ទ្វា อ่านว่า ทฺเวีย
ក្ដារ อ่านว่า กฺดา หรือ คฺดา ก็ได้ เป็นต้นครับ

ขอบคุณครับสำหรับไลค์

បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ

បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បាល់ទាត់
อ่านว่า : บัว์ล ต็วด
แปลว่า : ฟุตบอล
អានថា : ហ្វ៊ូតបន
ภาษาอังกฤษ : Football, soccer

ตัวอย่าง : កម្ពុជាមិនសូមមានឈ្មោះបោះសំលេងលើវិស័យបាល់ទាត់ទេ។
อ่านว่า : กัมปุเจีย เมินโซว เมียน ชโม๊ะฮ์ เบ๊าะฮ์ ซ็อมเลง เลอ วิซัย บัว์ล ต็วด เต
แปลว่า : กัมพูชาไม่ค่อยมีชื่อเสียงในเรื่องฟุตบอลเลย
អានថា : កាំភូឆាម៉ៃខ់យមីឈឺសៀងណៃរឿងហ្វូតបនលើយ