ក្លាសេ,ត្រាំទឹកកក-แช่เย็น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : ក្លាសេ, ត្រាំទឹកកក
อ่านว่า : คลาเซ, ตรำตึกกอก
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ

ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ការ៉េម
อ่านว่า : กาเรม
แปลว่า : ไอติม
អានថា : អៃទីម
ภาษาอังกฤษ : Ice-cream

ตัวอย่าง : ម្សិលម៉ិញបាយថ្ងៃត្រង់ហើយ ញ៉ាំការ៉េមមួយចានទៀត។
อ่านว่า : มเซ็วล์ เม็งญ์  บาย ทไง ตร็อง เฮิว์ย  ญำกาเรมมวยจานเตียด
แปลว่า : เมื่อวาน ข้าวเที่ยงเสร็จ กินไอติมอีกหนึ่งถ้วย
អានថា : ម់ឿវ៉ាន ខ់ាវធ់ៀងសេត គីនអៃទីមអ៊ីកនឹងធ់ួយ

ទឹកផ្លែឈើ-น้ำผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកផ្លែឈើ-น้ำผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកផ្លែឈើ-น้ำผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកផ្លែឈើ
อ่านว่า : ตึก พแลย์ เชอ
แปลว่า : น้ำผลไม้
ภาษาอังกฤษ : Fruit juice

ตัวอย่าง : ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើពីធម្មជាតិមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាព។
อ่านว่า : ตึก พแลย์ เชอ ปี ธ็วมมะเจียด เมียน ปรอ ยอยจ์ ซ็อมหรับ ซกคะเพียบ
แปลว่า : น้ำผลไม้จากธรรมชาติมีประโยชน์สำหรังสุขภาพ

ទឹកឃ្មុំ-น้ำผึ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកឃ្មុំ-น้ำผึ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកឃ្មុំ-น้ำผึ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកឃ្មុំ
อ่านว่า : ตึก คมม
แปลว่า : น้ำผึ้ง
ภาษาอังกฤษ : Honey

ตัวอย่าง : ខ្ញុំទើបទិញទឹកឃ្មុំមួយលិត្រទុកញ៉ាំជាមួយនំប៉័ង។
อ่านว่า : คญม เติบ ติงญ์ ตึก คมม มวย ลิตร ตุก ญำ เจียมวย นม ปัง
แปลว่า : ฉันพึ่งซื้อน้ำผึ้งหนึ่งลิตรไว้กินกับขนมปัง

ទឹកដោះគោ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកដោះគោ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកដោះគោ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកដោះគោ
อ่านว่า : ตึก เด๊าะฮ์ โก (นมวัว แต่จริงแล้วคือเหมารวมนมทุกอย่างครับ)
แปลว่า : นม
ภาษาอังกฤษ : Milk

ตัวอย่าง : ទឹកដោះគោមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពណាស។
อ่านว่า : ตึก เด๊าะฮ์ โก เมียน ปรอ ยอย์จ ซ็อม รับ ซกคะเพียบ น่ะฮ์
แปลว่า : นมมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก

ទឹកក្រឡុក-น้ำปั่น ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកក្រឡុក-น้ำปั่น ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកក្រឡុក-น้ำปั่น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកក្រឡុក
อ่านว่า : ตึก กรอ ลก
แปลว่า : น้ำปั่น
ภาษาอังกฤษ : Fruit shake

ตัวอย่าง : តាមយោបល់អ្នក តើទឹកក្រឡុកអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ?
อ่านว่า : ตาม โย ล็อวล์ เนียะ  เติว์ ตึก กรอ ลก อแว็ย แดวล์ เนียะ โจวล์ เจิด เจียง เก๊?
แปลว่า : ตามความคิดคุณ น้ำปั่นอะไรที่คุณชอบที่สุด

ទឹកក្រូច-น้ำส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកក្រូច-น้ำส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកក្រូច-น้ำส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកក្រូច
อ่านว่า : ตึก กโร็ย์จ
แปลว่า : น้ำส้ม
ภาษาอังกฤษ : Orange juice

ตัวอย่าง : ម៉ោះបងប្អូន! មកញ៉ាំទឹកក្រូចត្រជាក់ៗ ម្នាក់មួយកែវសិនល្អទេ?
อ่านว่า : ม๊อฮ์ บอง บโอ้น!  โหมก ญำ ตึก กโร๊ย์จ ตรอเจียะๆ มเนียะ มวย แกว เสิน ละออ เต๊?
แปลว่า : ม่ะพี่น้อง  มากินน้ำส้มเย็นๆคนละแก้วก่อนดีไหม?

កូកាកូឡា-โค้ก ภาษาเขมรวันละคำ

កូកាកូឡា-โค้ก ภาษาเขมรวันละคำ

កូកាកូឡា-โค้ก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កូកាកូឡា ឬ កូកា
อ่านว่า : โกกาโกลา หรือ โกกา
แปลว่า : โค้ก 
ภาษาอังกฤษ : Coke

ตัวอย่าง : អាកាសធាតុក្ដៅអញ្ចឹង បើបានទឹកកូកាត្រជាក់ៗមួយកែវ ពិតជាពិសេសណាស់។
อ่านว่า : อาก๊ะสะเทียด กเดา อังญ์ เจิ๊ง  เบอว์ บาน ตึกโกกา ตรอเจี๊ยะๆ มวย แกว  เปิ่ด เจีย ปิเซ๊ะฮ์ น่ะฮ์
แปลว่า : อากาศร้อยอย่างงี้ ถ้าได้โค้กเย็นๆสักแก้ว จะดีมากเลย

ទឹកបរិសុទ្ធ-น้ำเปล่า ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកបរិសុទ្ធ-น้ำเปล่า ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកបរិសុទ្ធ-น้ำเปล่า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកបរិសុទ្ធ
อ่านว่า : ตึก บอ ริ สด
แปลว่า : น้ำเปล่า
ภาษาอังกฤษ : Pure water

ตัวอย่าง : អ្នកលក់! យកទឹកសុទ្ធពីរដប។
อ่านว่า : เนียะก์ โล๊ะ  โหย็ก ตึก สด ปี ดอบ
แปลว่า : แม้ค้าค่ะ/คับ เอาน้ำเปล่าสองขวด

កាហ្វេ-กาแฟ ภาษาเขมรวันละคำ

កាហ្វេ-กาแฟ

កាហ្វេ-กาแฟ

ภาษาเขมร : កាហ្វេ
อ่านว่า : กาเฟ
แปลว่า : กาแฟ
ภาษาอังกฤษ : Coffee

ตัวอย่าง : ខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេរាល់ព្រឹក។
อ่านว่า : คญม ญำ กา เฟ ร็วล ปเริก
แปลว่า : ฉันกินกาแฟทุกเช้า