លីប-เฟือง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : លីបកង់
อ่านว่า : หลีบ ก็อง
แปลว่า : เฟืองจักรยาน
អានថា : ហ្វឿង ចក្រយ៉ាន

ตัวอย่าง : នៅផ្ទះខ្ញុំមានលក់លីបកង់។
อ่านว่า : เนิว พะเตียะฮ์ คญม เมียน ลัวะ ลีบ ก็อง
แปลว่า : ที่บ้านผมมีเฟืองจักรยานขาย
អានថា : ធី បា់ន ភ៎ម់ មី ហ្វឿង ចក្រយ៉ាន ខ៎ាយ

By : Admin Ny Rithy

រថភ្លើង-รถไฟ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

រថភ្លើង-รถไฟ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

រថភ្លើង-รถไฟ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : រថភ្លើង
อ่านว่า : รถเพิง
แปลว่า : รถไฟ
អានថា : រថហ្វៃ
ภาษาอังกฤษ : Train

ตัวอย่าง : ខ្ញុំជិះរថភ្លើងពីប៊ុរីរ៉័ម្យទៅបាងកកយូរៗម្ដង។
อ่านว่า : คญ จิฮ์ รถเพลิง ปี บุรีรัมย์ โตว บางกอก ยูๆ มะดอง
แปลว่า : ผมนั่งรถไฟจากบุรีรัมย์ไปกรุงเทพนานๆครั้ง
អានថា : ផ៎ុមណាំងរថហ្វៃចាកប៊ុរីរ័ម្យប៉ៃគ្រុងថេបណានៗខ្រាំង

ឧទ្ធម្ភាគចក្រ-เฮลิคอปเตอร์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ឧទ្ធម្ភាគចក្រ-เฮลิคอปเตอร์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ឧទ្ធម្ភាគចក្រ-เฮลิคอปเตอร์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ឧទ្ធម្ភាកចក្រ
อ่านว่า : อุ ท็อม เพียะ กะ จะก์
แปลว่า : เอลิคอปเตอร์
អានថា : ហេលិខប់ទ័រ
ภาษาอังกฤษ : Helicopter

ตัวอย่าง : កាលពីក្មេងខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចក្រ
อ่านว่า : กาว์ล ปี กเมง คญม จ็อง กลาย เจีย เนียะก์ เบิว์ก อุท็อมเพียะกะจะก์
แปลว่า : เมื่อสมัยเด็กผมอยากกลายเป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์
អានថា : មឿសម័យដិក ផុំយ៉ាកក្លាយប៉ិនឃន់ខាប់ហេលិខប់ទ័រ

ត្រឡោក-กะลา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ត្រឡោក-กะลา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ត្រឡោក-กะลา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ត្រឡោក
อ่านว่า : ตรอ ลอก
แปลว่า : กะลา
អានថា : កៈឡា
ภาษาอังกฤษ : Coconut shell

ตัวอย่าง : អ្នកណាគេដុតត្រឡោកដូងឈ្ងុយដល់ហើយ!!!
อ่านว่า : เนียะนาเก ดด ตรอ หลอก โดง ชงุย ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : ใครเผากะลามะพร้าวกลิ่นหอมจังเลย
អានថា : ខ្រៃផ៎ៅ កៈឡាមៈផ្រាវ គ្លិន ហម ចាំង លើយ

កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : កប៉ាស់
อ่านว่า : กะปัลว์
แปลว่า : เรือใหญ่
អានថា : រឿយ៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : Ship

ตัวอย่าง : តើអ្នកធ្លាប់ជិះកប៉ាល់ទេ?
อ่านว่า : เติว เนียะก์ ทล็วบ จิฮ์ กะปัลว์ เต๊?
แปลว่า : คุณเคยนั่งเรือใหญ่ไหม
អានថា : ឃុនឃើយណាំងរឿយ៉ៃម៉ៃ?