มีหนังสือมาแจกครับ

តោះទាញយកសៀវភៅល្អៗសម្រាប់អានដើម្បីបង្កើនចំណេះ៖
1. Guide to Investing:

https://drive.google.com/file/d/15lkafNrekMVHZRBs7y-Sw0urWU6_Scoh/view?usp=sharing អានត-อ่านต่อ

11 วลีพูดถึงเรื่อง ‘เวลา’

Kill time
ម៉ោងស្អុយ
ฆ่าเวลา

Save time
សន្សំពេល
ประหยัดเวลา

Take your time
ធ្វើអីក៏បានតាមចិត្ត
ใช้เวลาของคุณ

to spare time
ទុកពេល
เผื่อเวลา

spare/free time
ពេលទំនេរ
เวลาว่าง

Run out of time
អស់ពេល មានពេលមិនគ្រប់គ្រាន់
ไม่มีเวลาเหลือ / ไม่มีเวลาสำรอง

Take all my time
ប្រើពេលវេលាយូរ
ใช้เวลาทั้งหมดของฉัน

Take a long time
យូរ
ใช้เวลานาน

Spend a lot of time
ប្រើពេលយូរ
ใช้เวลานาน

Give me a hard time
ផ្ដលអោយនូវពេលវេលាដ៏លំបាកលំបិន
ทำให้ฉันอยู่ในสถานการณ์ที่ยาก / ลำบาก

Make up for lost time
ទូទាត់ពេលវេលា
ชดเชยช่วงเวลาที่ขาดหายไป

✅❗️Most Common American Idioms (part 1)


❗️Don’t wash your dirty linen in public.
▪️Don’t tell your bad points to others.

❗️You’ll just be wasting your breath.
▪️Don’t bother, they won’t listen.

❗️The wear and tear will defeat us.
▪️The effort is not worth the rewards.

❗️You’ll wear out your welcome.
▪️Don’t stay too long.

❗️I’ll pay you when my ship comes in.
▪️When I get rich I’ll pay you.

❗️We just have to weather the storm.
▪️Keep working in rough times.

❗️I can see the writing on the wall.
▪️I can sense that thing may be bad.

❗️Let’s wind up this problem.
▪️We need to finish this.

❗️We will agree word for word.
▪️We agree exactly.

❗️Just a word to the wise – Shut up!
▪️Listen to me!

❗️You just zip your lip.
▪️Stop talking so much.

❗️Keep your shirt on.
▪️Don’t get so impatient.

❗️They are pulling your leg.
▪️They are playing a trick on you.

❗️She is rolling in the dough.
▪️She has lots of money.

❗️He’s stinking rich.
▪️He’s very wealthy.

❗️We’ll make him the fall guy.
▪️We will put the blame on him.

❗️He will take the rap.
▪️He will be the guilty one.

❗️It’s a bum rap.
▪️He is innocent.

คนอังกฤษให้ทิปหรือไม่ / tipping in the UK

สมัยก่อนในตอนที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองไทยอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ ใครที่ทำงานด้านบริการกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

អានត-อ่านต่อ

“ไฮโซ” “โลโซ” “บ้านนอก” “เธอช่างสูงเกินเอื้อม” ภาษาอังกฤษว่าอะไร?


Hiya!! วันนี้ Teddinglish จะมาตอบ 4 คำถามจากมิตรรักแฟนเพจ 3 ท่านรวมกันไปเลยนะครับเพราะเรื่องใกล้เคียงกัน จะได้ไม่เสียเวลาตั้งตารอคำตอบนะครับ สำหรับ 4 คำถามมีดังนี้ครับ

1) คำว่า “ไฮโซ” มันมาจากคำว่า “high society” ใช่มั้ย? អានត-อ่านต่อ

ดีมาก. คำคมภาษาอังกฤษ…

1. Before middle age – Do not fear!
“ก่อนวัยกลางคน ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว”

2. After middle age – Do not regret!
“หลังวัยกลางคน ก็ไม่มีอะไรที่น่าเสียใจอีกแล้ว”

3. Enjoy your life while you can.
“หาความสุขให้กับชีวิต เมื่อคุณยังมีความสามารถอยู่”

4. Do not wait till you cannot even walk just to be sorry and to regret.
“อย่ารอจนกว่าคุณเดินไม่ไหวแล้วต้องมานั่งเสียดาย และเสียใจ”

5. As long as it is physically possible, visit places you wish to visit.
“ตราบใดที่ร่างกายคุณยังไหวอยู่ ก็ขอให้คุณไปเยี่ยมเยืยนในสถานที่ที่คุณอยากไปเถอะ”

6. When there is an opportunity, get together with old classmates, old colleagues & friends.
“เมื่อเรายังมีโอกาส หาเวลาร่วมสังสรรค์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน สหายรัก และเพื่อนเก่า(แก่)”

7. The gathering is not just about eating; it’s just that there is not much time left.
“การสังสรรค์นั้นมิใช่เพื่อสนุกกับการกินเท่านั้น หากแต่เพราะเราต่างเหลือเวลาที่จะอยู่ด้วยกันน้อยลงแล้ว”

8. Money kept in the banks may not be really your
“เงินที่คุณนำไปฝากไว้ที่ธนาคารนั้น อาจจะไม่ได้เป็นของคุณโดยแท้”

9. When it is time to spend, just spend, treat yourself well as you’re getting old
“เมื่อถึงเวลาที่จะใช้ จงใช้มันหาความสุขให้ตัวเอง ในขณะที่วันเวลาของชีวิตเหลือน้อยลงแล้ว (ขณะที่คุณกำลังชราภาพมากขึ้น)”

10. Whatever you feel like eating, just eat! It is most important to be happy.
“เมื่อคุณอยากจะกิน ก็จงกินเถอะ เพราะสิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำตนให้มีความสุข”

11. Your old friends – seize every opportunities to meet up with your friends, such opportunities will become rare as time goes by.
“สำหรับเพื่อนเก่าทั้งหลาย จงแสวงหาทุกโอกาสที่จะพบกับพวกเขาเหล่านั้น โอกาสเช่นนั้นนับวันจะหาได้ยากมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป”

12. Everyday you MUST smile and laugh.
“ทุกๆ วัน คุณต้องยิ้ม และหัวเราะให้ได้”

จงส่งให้กับเพื่อนของคุณ ไม่ว่าคุณจะรักเขา หรือเขาจะรักคุณหรือไม่ก็ตาม
การแบ่งปัน คือการแบ่งความสุขใจ.. ขอบคุณ

Most Common American idioms


✅❗️Most Common American idioms

❗️You’ve got them shaking in their boots.
▪️They are afraid now.

❗️You’ll have to sink or swim.
▪️It will be win all or lose all now.

❗️We are sitting pretty.
▪️We are in a good position.

❗️She slays me with that nonsense.
▪️She disgusts me with those silly ideas.

❗️Everything is ship shape.
▪️Everything is in good order.

❗️Why don’t you sleep on it?
▪️Think about it tonight – let me know tomorrow.

❗️We just made small talk.
▪️We didn’t talk about anything serious.

❗️Go ahead and sound off.
▪️Say what you think.

❗️He’s spaced out.
▪️He is on drugs.

❗️It will spread like wildfire.
▪️This idea will be very popular.

❗️They have stacked the deck.
▪️We are not playing under even conditions.

❗️They have stacked the cards.
▪️They have cheated us to their advantage.

❗️We will need to start from scratch.
▪️We need to start at the beginning.

❗️I don’t want to steal his thunder.
▪️I will let him break the good news.

❗️She tried to steal the spotlight.
▪️She wants undeserved attention.

❗️You must stick to your guns on that.
▪️Your idea is good – stay with it.

❗️He’s just a stick-in-the-mud.
▪️He is too old fashioned.

❗️You won’t strike it rich.
▪️This idea won’t make you rich.

❗️You need to strike while the iron is hot.
▪️Do it while the opportunity is right.

❗️We won’t take a back seat to them.
▪️We won’t be in second place to them.

Dead – Death – Die – Died ต่างกันอย่างไร

หลายคน รวมผมด้วย English นี่มันทำให้งงนะบางที ใช้ถูกใช้ผิดตลอด ได้สี่คำนี้ dead, death, die and died สารภาพเลย ครูอังกฤษแต่ใช้ผิดอยู่นะบางที

ลองเทียบกันดู:

My cat is dead.
It died yesterday.
Its death was a surprise.
เริ่มเข้าใจยัง:

Dead เดด แปลว่าตายแล้ว เป็น adj
Death เดธ (กัดลิ้นปล่อยลม) แปลว่า ความตาย เป็น Noun
Die เป็น Verb (an action word)
Died  เป็ย past tense ของ verb Die
Look at the following explanations containing a lot more details and examples. We have also included popular idiomatic expressions for each one.

Dead = Adjective
We use the word dead to describe the lifeless state of something; it is the opposite of alive.

I forgot to water my plants and now they are dead
= they were alive and now they are without life
A dead planet
= a planet with no life on it
We can use dead in an informal way to describe a boring place with not many people or much activity

The bar was dead
= there was nobody (or very few people) at the bar
To go dead means to loose feeling in the part of the body due to temporary lack of circulation

My leg went dead after sitting on the floor for three hours
= My leg was numb, I couldn’t feel it.
To be + dead + adjective (e.g. dead boring) is a slightly outdated British slang for ‘completely’ or ‘totally’

The test was dead easy
Dead calm or dead silence means total/complete calm/silence, as if there was no life in an area

After the storm there was dead calm
Expressions using Dead:
I wouldn’t be caught dead… (there/wearing that/doing that etc)
= To refuse to and affirm that you would never do something

To stop dead in your tracks
= To stop suddenly or abruptly

Dead as a doornail
= Something that is completely/obviously/certainly dead

In the dead of winter/night
= In the middle of winter/night

Death = Noun
The concept or idea of the state after life. Death is the opposite of life.

Death comes to us all.
= The state of being dead is inevitable
Death scares some people
= The idea of dying scares some people
Drinking alcohol and driving can cause death
= you, or someone else could die if you drink and drive

Expressions using Death:
To be on death’s door
= To be very close to dying. Here death is personified.

You’ll catch your death outside!
= An expression used to warn people about how cold the weather is outside. “You’ll catch a cold, or worse!”

To do something to death
= To do something over and over again until it is no longer popular. They’ve played that song to death on the radio!

A matter of life and death
= A usually figurative way if saying something’s extremely important

Die = Verb
The event (action) of death. The opposite of to be born

The past of die is died.

Michael Jackson died in 2009
= the moment in time when MJ stopped living.

My plants have died from thirst
= My plants are no longer living because I didn’t water them

I nearly died when the waiter gave me the bill at the restaurant
= I was shocked by the amount of the bill

I almost died with embarrassment when I fell over in the street
= I was extremely embarrassed when I fell over.

He died a very rich/happy/lonely (etc) man
= He was very rich/happy/lonely (etc) when he died

She died a painful/peaceful (etc) death
= The moment of her death was painful/peaceful (etc)

Expressions using Die:
To be dying to do something
= to be desperate to do something e.g. “I’m dying to go on holiday”

To be dying of something
= literal or figurative, e.g. “I’m dying of hunger/heat”

Never say die
= never surrender/give up

Next Activities
Try our interactive game to practice the difference: Dead – Death – Die – Died

OR go and do something that is a lot more positive 🙂

14 FOOD IDIOMS 

Using these 15 funny idioms about food will make you a big cheese.

1. EGGHEAD = រៀនពូកែ វាងវៃ เรียนเก่ง ฉลาด

a very studious person intellectually gifted in the field of academics, a very intelligent person
• I think Jane will do well in her finals. She has always been a kind of egghead from elementary school all the way through college.

2. BIG CHEESE មនុស្សសំខាន់, คนสำคัญ

an important and influential person
• Do you know Peter? He’s a big cheese at the company, he may help you to get a good job there.

3. COUCH POTATO អ្នកដែលចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ខ្លាំង, คนที่ติดทีวี

a very lazy person who watches too much TV
• My uncle is a couch potato, you never see him without the remote control in his hand.

4. TOUGH COOKIE មនុស្សដែលម៉ឺងម៉ាត់មានបញ្ហាច្រើន, คนที่เรื่องมาก

a very determined person, durable and robust person, a person who is difficult to deal with
• There is a tough cookie on the phone, he insists on talking to the manager, shall I put him through?

5. TOP BANANA មេដឹកនាំ, អ្នកដែលធំជាងគេក្នុងក្រុម, ผู้นำ หัวหน้า

leader, boss, the chief person in a group, the head of a project
• I don’t know when we’ll finish, ask Jack, he’s the top banana here.

6. BAD APPLE  មេនាំរឿង, ตัวปัญหา

troublemaker, criminal
• He’s a real bad apple. If I were you, I wouldn’t let my daughter go out with him.

7. SOUR GRAPES ការធ្វើពុតជាមិនចូលចិត្តនូវអ្វីដែលខ្លួនគ្មានលទ្ធភាព, การทำท่าว่าตนไม่ชอบในสิ่งที่ตนคว้ามาไม่ได้

pretending to dislike something that you can’t have
• The losers say they don’t mind that they couldn’t win the cup, but I’m sure this is only sour grapes.

8. A BUN IN THE OVEN មានគភ៌, ท้อง

this expression is used when somebody is pregnant.
• I have a bun the oven, the baby is due in 7 months.
• They’ve got a bun in the oven! This will be their first baby.

9. BRING HOME THE BACON រកចំណូលដើម្បីគ្រួសារ, หาเงินเลี้ยงครอบครัว

this idiom describes a person who earns a living or provides financial support to the home.
• I work hard so I can support my family, I bring home the bacon.
• You need to find a good job and bring home the bacon.

10. CHEESY អត់បានការ អត់ប្រយោជន៍, ไร้ค่า ไร้สาระ

describes something that is tacky, silly, inauthentic or cheap.
• The novel received terrible reviews and was even said to be cheesy as many critics thought it was too predictable.
• That cliche was so cheesy and expected.

11. FULL OF BEANS រំភើបរីករាយ, ตื่นเต้นดีใจ

this describes somebody that is excited about something or very energetic and lively.
• The kids were full of beans after the birthday party.
• The supporters were full of beans at the match, they chanted, sang and even danced when their team scored the winning goal.

12. A PIECE OF CAKE ស្រួលដូចបកចេក, ง่ายนิดเดียว ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

this describes something that is really easy to do or takes very little effort.
• The exam was a piece of cake. I knew all the answers, I was finished within half an hour.
• Let’s cook this chicken dish for dinner. The recipe is so easy it will be a piece of cake and it will taste delicious!

13. TAKE WITH A PINCH OF SALT  ដោយល្អិតល្អន់, ด้วยไตรตรอง

this idiom is used when somebody is skeptical about something or someone.
• Detectives have to be skeptical and suspicious when interviewing suspects. They have to take everything being said with a pinch of salt.
• The statistics in the report need to be interpreted with a pinch of salt as they don’t include all the factors.

14. BUTTER UP លួងលោម, ทำให้ใจอ่อน

this idiom is used when somebody flatters somebody else, usually because they want something from them.
• The students wanted to go outside and play in the yard so they tried to butter up their teacher by saying what a great teacher she is and how much they appreciate her.
• The employer buttered up to the manager as he wanted to be promoted to the new position in work.

ประโยคไว้พูดเวลาไม่เข้าใจฝรั่ง อย่าตอบ yes หรือ no

ประโยคไว้พูดเวลาไม่เข้าใจฝรั่ง อย่าตอบ yes หรือ no ทั้งๆที่ไม่รู้ความหมาย และอย่า again please ถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งๆ ที่แปลไม่ออก ให้ใช้ประโยคพวกนี้ถามเอานะคร้าบ
​อาจเริ่มพูดประโยคนี้ก่อนได้ “Excuse me, I don’t understand. My English isn’t very good.” (ขอโทษนะ ฉันไม่เข้าใจ ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง) แล้วลองใช้ประโยคต่อไปนี้!

1. Can you repeat that please? Can you repeat your question please? (ให้พูดซ้ำ)

2. Can you spell that word please? How do you spell that? (ให้สะกดให้)

3. What do you mean? What does that word mean? (ให้อธิบายเพิ่ม)

4. How do you say that word? (ให้พูดคำนั้นใหม่)

5. Can you explain that again please? (ให้อธิบายอีกที)

6. Can you speak slowly please? Can you slow down please? (ให้พูดช้าๆ)

7. Can you use simple English please? (ให้ใช้ภาษาง่ายๆ)

8. Can you speak louder please? Can you speak up please? (ให้พูดดังๆ)

9. Can you speak Thai? (พูดไทยได้มั้ย)

อังกฤษน่ารู้จากเฟส จิล อังกฤษพาเพลิน

เห็นดีเลยเอามาแชร์ต่อ คือผมก๊อปปี้มาเลยครับ

​เมื่อวานไปซื้อของที่ซุปเปอร์ เจอหัวไชเท้า เลยจับใส่ตระกร้าปุ๊บในทันใด แล้วก็ไปที่ checkout ซึ่งก็คือเคาน์เตอร์จ่ายเงิน หรือคนอังกฤษมักจะเรียกว่า till สั้นๆ
– Go to pay at the till. ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ หรือที่เราเรียกว่าแคชเชียร์ 

แต่จริงๆแล้ว cashier ก็คือพนักงานที่ประจำอยู่ที่เครื่องคิดเงิน (the cashier is a person at the till.) แต่เราก็สามารถ pay at the cashier ได้เช่นกัน แต่คนอังกฤษมักนิยมใช้  till มากกว่า 

แต่สำหรับคนอเมริกัน till เป็นคำที่ค่อนข้างล้าสมัย เขาจะใช้นิยมใช้ checkout แทน

พนักงานสาวน้อย จับหัวไชเท้าขึ้นมาพิจารณาดู แล้วถามว่า นี่มันเรียกว่าอะไรอ่ะ 

พนง: What is it? What do you call this thing? 

55 ฝรั่งเจอหัวไชเท้าถึงกับงง สงสัยเป็นพนักงานใหม่ เพราะที่นี่มีขายมานานแล้ว

ก็เลยบอกอีนางไป “It’s called Mooli.”

นางอึ้งไปแป้บแล้วถามว่า How do you spell it? มันสะกดไงอ่ะเจ๊

จิลก็อดขำไม่ได้ แล้วก็สะกดให้นาง เพราะนางต้องคีย์หาชื่อในเครื่อง 

M o o l i (มูลี่)

แล้วนางก็ร้องด้วยความดีใจ…

พนง: There it is! You’re right! I’ve never seen this thing before.

เจอแล้ว นี่ไง ใช่จริงๆด้วย ชั้นไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลย

จิลก็เลยแหย่ไปว่า…

You should try eating it raw. I guarantee it will blow your head off. But it’s good for a cold though. 

เธอลองกินแบบดิบๆนะ รับรองหัวระเบิดแน่ (55) แต่เวลาเป็นหวัดกินดีนะ 

พนง: What does it taste like? (งือ นางไม่จบซะที ) รสชาติมันเป็นไงอ่ะ (อีนางถามต่ออีก)

จิล: Sharp. It has a sharp and peppery taste like radishes. มันมีรส เผ็ดๆ ร้อนๆ เหมือนพริกไทย คล้ายๆหัวราดิชอ่ะจ๊ะ 

พนง: I like radishes. I like to eat it with cream cheese dip. ชั้นชอบหัวราดิชนะ จิ้มกับครีมชีสอร่อยดี… (แหมช่างพูดจริงอีหนู)

จ้า.. ให้เจ้ไปนะ เจ้ปวดฉี่… 

จิล: Good choice. Thank you and see you later. 

แล้วเจ้ก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วเพราะปวดห้องน้ำมาก

 ————————————–

⚠ หัวไชเท้ากับราดิช เป็นพืชที่มีสายพันธุ์เดียวกัน ที่อังกฤษเค้าเรียกว่า mooli แต่บางที่ก็เรียกว่า daikon หรือ white radish ส่วน radish จะเป็นหัวเล็กๆสีแดงๆค่ะ

= = = = = = = = = = = = = 

มาดูสำนวนกับประโยคกันดีกว่า

= = = = = = = = = = = = = 

– It’s called…. = มันเรียกว่า….

– I’ve never seen it before. = ชั้นไม่เคยเห็นมันมาก่อน 

– You should try + v-ing.  = คุณน่าจะลอง(ทำบางอย่าง)

– blow your head off  =  ทำให้หัวระเบิด (โดยยิงหัวระเบิด) ในที่นี้คือ มันเผ็ดขึ้นจมูกจนหัวแทบระเบิด

– It’s good for someone/something. =  มันดีสำหรับใครหรืออะไร

– What does it taste like?  = มันมีรสชาติเป็นยังไง 

        It tastes like….  =  มันมีรสแบบ …. 

        It has a (sweet, salty, bitterly) taste.  =  มันมีรสชาติ ….

– How was the taste? (อันนี้ถามเมิ่อทานไปแล้ว) = รสชาติเป็นยังไงอ่ะ (ประมาณว่าอร่อยมั้ย good or bad)

        It’s alright/not bad. ก็ดีนะ

        It’s minging. แหวะ ไม่อร่อยเลย 

** minging (อ่านว่า ‘มิงงิ่ง’ ) เป็นคำแบบอังกริ๊ดอังกฤษนะคะ แปลว่า very bad, unpleasant or ugly.

ส่วน minger (อ่านว่า ‘มิงงะ’) ใช้เรียกคนหรือสิ่งที่สกปรก ไม่น่ามอง น่าขยะแขยง

– dip  = พวกซอสที่เอาไว้ทานกันคู่กับผักหรือแครกเกอร์หรืออืนๆ 

** รูปปลากรอบคือราดิช

8 ทิ้งหลิสช ที่ฝรั่งงง

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกใช้เป็นภาษากลางเพื่อการสื่อสาร ฉะนั้นภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญในสังคมปัจจุบันนี้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยฮิตติดปากกัน บางคำอาจเข้าใจใช้จนชิน โดยที่ไม่รู้ว่าฝรั่งเขาฟังไม่รู้เรื่อง จะมีคำอะไรบ้างนั้น รีบดูให้ไวเลย
1.อินเทรนด์ (in trend) คำนี้อินเทรนด์มากๆ เอ๊ย…ฮิตมากๆ ในปัจจุบัน สามารถได้ยินตามรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ทั่วไป เพราะใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง เช่น เด็กสมัยนี้ถ้าจะให้อินเทรนด์ต้องตามแฟชั่นเกาหลี ซึ่งบางทีเวลาคุณต้องการพูดว่า “มันทันสมัย” คุณอาจจะติดปากว่า “It is in trend.” คำว่า “ทันสมัย” ฝรั่งเค้าไม่ใช้คำว่า “in trend” อย่างคนไทยเค้าจะใช้คำว่า “trendy” หรือ “fashionable” ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ที่คุณสามารถวางไว้หน้าคำนามที่ต้องการขยาย เช่น a trendy haircut ทรงผมที่ทันสมัย, a fashionable restaurant ร้านอาหารที่ทันสมัย หรือจะไว้หลัง verb to be เช่น It is trendy. หรือ It is fashionable. ก็ได้

2.เว่อร์(over) เช่น เธอคนนั้นทำอะไรเว่อร์ๆ She is over. ไม่มีความหมายแต่อย่างใดในภาษาอังกฤษ ฝรั่งที่ได้ยินคุณพูดเช่นนี้ คงมึนตึบ พร้อมทำสีหน้างงว่ามันหมายถึงอะไรเหรอ? พูดถึงคำนี้ คนไทยน่าจะหมายถึงการพูดเกินจริงหรือทำเกินจริง ซึ่งถ้าพูดเกินจริง ควรจะใช้คำศัพท์ที่ว่า “exaggerate” เป็นคำกิริยา อ่านว่า เอก-แซ้ก-เจ่อ-เรท ตัวอย่างเช่น

“He said you walked 30 miles.” เค้าบอกว่าคุณเดินตั้ง 30 ไมล์
“No – he’s exaggerating. It was only about 15.” ไม่หรอก เค้าพูดเว่อร์ (เกินจริง) มันก็แค่ 15 ไมล์เอง

ดังนั้น ถ้าจะบอกว่า เธอพูดเว่อร์น่ะ ก็บอกว่า You’re exaggerating. หรือจะบอกเค้าว่า อย่าพูดเว่อร์ๆ น่ะ อาจใช้ว่า Don’t exaggerate. ส่วนอาการเว่อร์อีกแบบคือการทำเกินจริง เราจะใช้คำกิริยาที่ว่า “overact” เช่น You’re overacting. เธอทำเว่อร์เกิน (แสดงอารมณ์เกินจริง)

3.ดูหนัง soundtrack เวลาคุณจะบอกใครว่า ฉันต้องการดูหนังฝรั่งที่พากย์ภาษาอังกฤษ อย่าพูดว่า “I want to watch a soundtrack film.” แต่ควรจะใช้ว่า “I want to watch an English film.” เพราะความหมายของคำว่า “soundtrack” คือ ดนตรีที่อยู่ในภาพยนตร์ ต่างหาก

ถ้าเราจะพูดถึงหนังฝรั่งที่พากย์เสียงภาษาไทย เราต้องบอกว่า “I want to watch an English film that is dubbed into Thai.” เพราะคำกิริยาว่า “dub” คือพากย์เสียงจากต้นแบบในหนังหรือรายการโทรทัศน์ไปเป็นภาษาอื่น ส่วนหนังที่มีคำบรรยายใต้ภาพเราเรียกว่า “a subtitled film” ซึ่งคำบรรยายที่อยู่ใต้ภาพ เราเรียกว่า “subtitles” (ต้องมี s ต่อท้ายเสมอนะครับ) เช่น a French film with English subtitles หนังฝรั่งเศสที่มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ

หนังบางเรื่องจะมีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาเดียวกับที่นักแสดงพูด เรามีศัพท์เรียกเฉพาะว่า “closed-captioned films/คำหวงห้าม/television programs” หรือ อาจเขียนย่อๆ ว่า “CC” เช่น You should watch a closed-captioned film to improve your English. คุณควรจะดูหนังฝรั่งที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ

4.นักศึกษาปี 1 คนไทยมักเรียกว่า “freshy” ซึ่งฝรั่งไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีการบัญญัติศัพท์คำนี้ในภาษาอังกฤษ เค้าจะใช้คำว่า “fresher” หรือ “freshman” เช่น He is a fresher. หรือ He is a freshman. หรือ He is a first-year student. เขาเป็นนักศึกษาปี 1 ส่วนปีอื่นๆ คนไทยเรียกถูกแล้วครับ คือ ปี 2 เราเรียก a sophomore, ปี 3 เรียกว่า a junior และ ปี 4 เรียกว่า a senior

5.อัดหรือบันทึก คนไทยมักพูดทับศัพท์ว่า เร็คคอร์ด (record) คำๆ นี้สามารถเป็นได้ทั้งคำนามและคำกิริยา เพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่ง stress กล่าวคือ ถ้าจะใช้เป็นคำนามที่แปลว่า แผ่นเสียงหรือสถิติ ให้ขึ้นเสียงสูงที่พยางค์แรก คือ “เร็ค-คอร์ด” เช่น He wants to buy a record. เขาต้องการซื้อแผ่นเสียง, I broke my own record. ฉันทำลายสถิติของฉันเอง แต่ถ้าคุณจะหมายถึงคำกิริยาที่แปลว่า อัดหรือบันทึก ต้อง stress พยางค์หลัง ซึ่งจะอ่านว่า “รี-คอร์ด” เช่น I’ll record the film and we can all watch it later. ฉันจะอัดหนัง เราจะได้เก็บไว้ดูทีหลังได้ ส่วนเครื่องบันทึก เราเรียกว่า “recorder” อ่านว่า รี-คอร์-เดอร์

6.ต่างคนต่างจ่าย เรามักใช้ American share รับรองว่าฝรั่ง(ต่อให้เป็นชาวอเมริกันด้วยครับ) ได้ยินแล้ว งงแน่นอน ถ้าคุณจะหมายถึงต่างคนต่างจ่ายให้ใช้ว่า “Let’s go Dutch.” หรือ “Go Dutch (with somebody).” อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นธรรมเนียมของชาวดัตช์หรือเปล่า? ที่ต่างคนต่างจ่ายเลยมีสำนวนอย่างนี้ หรือคุณอาจจะบอกตรงๆ เลยว่า “You pay for yourself.” คือเป็นอันรู้กันว่าต่างคนต่างจ่าย แต่ถ้าคุณต้องการเป็นเจ้ามือ(ไม่ใช่เล่นไพ่นะคะ)เลี้ยงมื้อนี้เอง คุณควรพูดว่า “It’s my treat this time.” หรือ “My treat.” หรือ “It’s on me.” หรือ “All is on me.” หรือ “I’ll pay for you this time.” ทั้งหมดแปลว่า มื้อนี้ฉันจ่ายเอง ส่วนถ้าจะบอกเพื่อนว่า คราวหน้าแกค่อยเลี้ยงฉันคืน ให้บอกว่า “It’s your treat next time.”

7.ขอฉันแจม (jam) ด้วยคน ในกรณีนี้คำว่า “แจม” น่าจะหมายถึง “ร่วมด้วย” เช่น We are going to eat outside. Do you want to jam? เรากำลังจะออกไปกินข้าวข้างนอก เธอจะไปด้วยมั้ย? ในภาษาอังกฤษไม่ใช้คำว่า jam ในกรณีแบบนี้ ซึ่งควรจะใช้ว่า “Do you want to join us?”, “Do you want to come with us?” หรือ “Do you want to come along?” จะดีกว่า

8.เขามีแบ็ค (back) ดี “He has a good back.” ฝรั่งคงงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับข้างหลังของเค้า เพราะ back แปลว่า หลัง (อวัยวะ) แต่คุณกำลังจะพูดถึงมีคนคอยสนับสนุน ซึ่งต้องใช้ “a backup” ซึ่งหมายถึง คนหรือสิ่งของที่ช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล เป็นกำลังใจให้

Cr : kanomjeeb.com

มาดูประโยคสำเร็จรูปแบบง่ายๆ

image

มาดูประโยคสำเร็จรูปแบบง่ายๆ ที่เราสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันกันครับ คุณอาจจะ save เอาไว้ใช้ตอบ Line หรือ ตอบอีเมล์ หรือใช้พูดแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวันก็ได้ ฝึกทุกวันนะครับ จะได้เก่งเร็วๆ

1.) (ใช้ทักทาย สามารถใช้เป็นประโยคเริ่มต้นของวัน เพื่อเอาไว้ถามสารทุกข์สุกดิบ) สถานการณ์ฝั่งคุณ เป็นยังไงบ้าง
How is it going? หรือพูดรวบเป็น How’s it going?

2.) (ตอนกำลังจะพักเที่ยง) เดี๋ยวคุณจะไปกินข้าวที่ไหน (หรือว่ากินอะไร นั่นเอง)
What are you having for lunch?

3.) (พูดกับเพื่อนในลักษณะชวนกันไป) ไปกินข้าว (เที่ยง) ร้าน Nexxt กันเหอะ
Let’s go to Nexxt for lunch.

4.) วันนี้ฉันยุ่งมากๆเลย
Today, I’m very busy.

5.) วันนี้ฉันมีอะไรต้องทำเยอะเลย
Today, I have a lot of work to do. หรือ Today, I have so many things to do.

6.) เฮ้! เสร็จงานแล้วเรา! (เอาไว้พูดในใจ หรือพูดออกเสียงออกมาดังๆก็ได้ เวลาที่เราทำงานเสร็จในตอนเย็น แล้วดีใจที่จะได้กลับบ้านเสียที)
I’ve finished my work today. หรือ I’ve already finished (my work). (อาจจะพูดคำว่า my work หรือจะละคำไปก็ได้)

7.) (บอกเพื่อนที่ทำงานว่าเราจะกลับบ้าน) นี่เธอ! ฉันกลับบ้านก่อนนะ
I’m going home now. หรือ I’m leaving.

8.) แล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ
See you tomorrow!

9.) (หลังเลิกงานแล้วเราอาจจะส่งไลน์ไปถามเพื่อนถึงความตั้งใจเรื่องจะไปดูหนัง) นี่คุณอยากไปดูหนังหรือเปล่าเนี่ย
Are you up for a movie?

10.) แล้วคุณอยากไปดูหนังเรื่องอะไรล่ะ
Which movie would you like to see?

11.) ขอโทษทีครับ ยังคุยไม่ได้ เพราะผมขับรถอยู่
Sorry, I cannot talk right now. I’m driving.

12.)  (เวลาดูหนังอยู่ในโรงภาพยนตร์ แล้วมีโทรศัพท์ดังขึ้น เราควรส่งข้อความภาษาอังกฤษไปบอกเขาว่า) ขอโทษทีครับ ยังคุยไม่ได้ เพราะผมอยู่ในโรงหนัง
Sorry, I cannot talk right now because I’m in the theater. (คนอังกฤษ/ออสเตรเลี่ยน ใช้ว่า I’m in the cinema.)

13.) เดี๋ยวเอาไว้ ผมโทร.กลับไปนะ
I will call you back later.

14.) เดี๋ยวหยุดเสาร์-อาทิตย์ คุณจะไปทำอะไรอ่ะ
What are you doing this weekend?

ลองฝึกพูดประโยคง่ายๆกันไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพอเราคุ้นเคยกับมันแล้ว ค่อยฝึกประโยคยากๆต่อไป

Cr. อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง

Let’s กับ Let us ใช้ได้เหมือนกันไหม

image

Less  เล็ส  แปลว่า  น้อยกว่า
Let’s  เล็ทฺสฺ   ย่อมากจาก Let us  
ใช้ในการชวน แปลว่า เราไปทำ (อะไรสักอย่าง) กันเถอะ!
Let us  เล็ทฺ อัสฺ แปลว่า  ให้เราไปทำอะไร 
หรือ อนุญาตให้เราไปทำอะไร เช่น
Let’s go eat.  
เล็ทฺสฺ โกว อีทฺ 
เราไปกินข้าวกันเถอะ
Let’s go and eat.  
เล็ทฺสฺ โกว แอนฺดฺ อีทฺ  
เราไปกินข้าวกันเถอะ
Let’s go see a movie. 
เล็ทฺสฺ โกว ซี อะ มูฟี (ฟ ก้อง)  
เราไปดุหนังกันเถอะ
Let’s go to Sueching’s house and throw a party.  
เล็ทฺสฺ โกว ทู ซู่ชิงซฺ ฮาวสฺ แอนฺดฺ โธรว อะ พอเออรฺดี  (ธ = Th ไม่ก้อง)  
เราไปบ้านซู่ชิงแล้วมีปาร์ตี้กัน! 
Let’s just go to her house and throw a big, huge rager! 
เล็ทฺสฺ โกว ทู เฮอรฺ ฮาวสฺ แอนฺดฺ โธรว อะ บิก ฮิวจฺ เรเจอรฺ (ธ = Th ไม่ก้อง)
เราไปบ้านซู่ชิงแล้วจัดปาร์ตี้ใหญ่  
Let’s answer some questions.  
เล็ทฺสฺ  แอนเซอรฺ  ซัม เคว็สฺเจินซฺ  
เรามาตอบคำถามกันเถอะ
Let’s film The Breakdown.  
เล็ทฺสฺ  ฟิลฺมฺ  เดอะ  เบรคดาวนฺ (ด = Th แบบก้อง)
เราถ่ายรายการเดอะเบรคดาวน์กันเถอะ
Let’s go to dinner.  
เล็ทฺสฺ  โกว  ทู  ดินเนอรฺ
Let’s go to a movie.  
เล็ทฺสฺ  โกว  ทู  อะ  มูฟี (ฟ ก้อง) 
เราไปดูหนังกันเถอะ
Let us go! 
เล็ทฺ  อัสฺ  โกว  
ปล่อยเราไป
Please let us go.  
พลีซฺ  เล็ทฺ  อัสฺ  โกว  (ซ ออกเป็น Z)
ปล่อยเราไป , กรุณาให้เราไป

Cr. Aj Adam
ชมคลิป

Never mind ไม่ได้แปลว่า “ไม่เป็นไร”

Never Mind

ในปัจจุบัน Never mind (เนะ-เฟอรฺ-มายนฺดฺ*) * เพิ่มเสียงก้องคือเสียง V 
ไม่ได้ใช้ตอบรับคำขอบคุณหรือคำขอโทษเหมือนคำว่า ไม่เป็นไร นะครับ ที่จริงแล้วในกรณีนี้ถ้าอยากสื่อความหมายเหมือนคำว่า ไม่เป็นไร ก็สามารถใช้คำพูดดังต่อไปนี้ได้เลย
           1. It’s nothing! (อิทฺสฺ นะติง*) ไม่เป็นไร
             * คือ Th ไม่ก้อง คลิกที่นี่เพื่อฟัง
           2. No problem! (โนว พรอเบลิม*) ไม่มีปัญหา
             *บล ควบกล้ำตามด้วยสระ เออะ โดยตัวสะกดคือ 
           3. Not a problem! (นอดะ พรอ-เบลิม)
           4. No big deal. (โนว บิกฺ ดีลฺ) ไม่ใช่เรื่องใหญ่
           5. Don’t worry about it. (โดนทฺ เวอรฺรี อะบาวดิท) 
              เป็นต้นครับ
ทุกวันนี้ Never mind ก็จะใช้ในกรณีที่เราพยายามอธิบายอะไรแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจ เราก็เลยบอกเขาว่า Never mind! ซึ่งหมายถึงประมาณว่าเราขี้เกียจที่จะอธิบายต่อแล้ว นะครับ เทียบได้กับคำว่า ช่างมันเถอะ หรือ ลืมมันซะ ซึ่งเราแปลเป็นไทยว่า  
ไม่เป็นไร ก็ได้ แต่ไม่ใช่ ไม่เป็นไร ในกรณีที่จะตอบคำขอโทษหรือคำขอบคุณครับ  การใช้ Never mind ในกรณีนี้จะทำให้ผู้ฟังงงครับ You don’t understand? ไม่เข้าใจหรืองั้น Never mind! ๕๕๕

Cr: http://www.ajarnadam.tv/

100 วลีที่เอาไปใช้พูดได้ในทุกเรื่อง

001. Are you sure…?  คุณแน่ใจ(หรือว่า)… ?
002. Are you used to?  คุณคุ้นเคยกับ / เคยชินกับ … ไหม?
003. As far as…  เท่าที่ ฉัน (จำได้ / นึกออก / เข้าใจ / เห็น)…
004. As far as… (is) (am) (are) concerned,…  เท่าที่เกี่ยวกับ…
005. Be careful with…  ระวัง (เกี่ยวกับ / อย่าได้)…
006. But this doesn’t mean that…  แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า…
007. By the way…  อ้อ อีกอย่างนึง / อ้อ ลืมไป / ว่าแต่ว่า…
008. Compared to…  เมื่อเปรียบเทียบกับ…
009. Did you use to…  คุณเคย… / คุ้นกับ… ไหม?
010. Don’t ever…  อย่าได้… (เด็ดขาด)
011. Do you agree…?  คุณเห็นด้วย / เห็นพ้องกับ… ไหม?
012. Do you carry this in…?  คุณมี (เบอร์, ขนาด,สี) นี้ …. มั้ย?
013. Do you have… available?  คุณมี … (ว่าง,เหลืออยู่,มีขาย)… มั้ย?
014. Do you mind…?  คุณจะรังเกียจไหม (ถ้า)……
015. Do you feel like…?  คุณอยากจะ…. มั้ย?
016. Shouldn’t we…?  ไม่ดีหรือ (ถ้าเราจะ)…..
017. Have you ever…?  คุณได้เคย (ไป,เห็น,พบ, ฯลฯ)…. มั้ย?
018. Not…until…  ไม่…จนกว่า….;  ยังไม่ได้…. จนกระทั่ง…..
019. He is as… as…  เขา,มัน  (จน,เก่ง,น่าเบื่อ ฯลฯ) …..ยังกับ….
020. He is either…or…  เขาไม่….ก็…..
021. He is so… that…  เขา…มากจนกระทั่ง……
022. He is not only… but also…  เขาไม่เพียง … แต่ยัง….
023. Help yourself to…  เชิญบริการ(อาหาร)ให้ตัวเอง
024. How about…?  เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับ….
025. How come…?  ทำไม(ถึงได้เป็นอย่างนั้น)?
026. How dare you…!  คุณ กล้าดี/ถือดี ยังไง(ถึงได้)…
027. How do you like…?  คุณชอบ(มัน)มากมั้ย?
028. How long does it take…?  มันนาน/ใช้เวลาเท่าใด (ในการ)…
029. How often…?  บ่อยแค่ไหน
030. I bet…  ฉัน กล้าพูด/พนัน ได้เลยว่า…
031. I can hardly believe that…  ฉันแทบไม่เชื่อเลยว่า…
032. I can’t help…  ฉันอดไม่ได้ (ที่จะ)…
033. I can’t say…  ฉันไม่สามารถพูดได้ว่า…
034. I cannot wait to…  ฉัน(แทบ)รอไม่ไหวแล้ว ที่จะ…
035. I dare say…  ฉันกล้าพูด(ได้เลยว่า)….
036. I’d like you to…  ฉันอยากให้คุณ….
037. I’d hate for you to…  ฉันไม่อยากเลย/ไม่ต้องการเลย ให้คุณ….
038. If it hadn’t been for…  ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่า…
039. If there is one thing that… me, it’s…  ถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่…ฉัน, สิ่งนั้นก็คือ….
040. I have no idea…  ฉันไม่รู้ว่า…
041. I have got to…  ฉันต้อง…
042…. as… as possible  —มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
043. I’ll let you know…  ฉันจะบอกให้คุณรู้ เมื่อ/ถ้า….
044. I’d be grateful…  ฉันจะขอบคุณมาก(ถ้า)….
045. I’m afraid…  ฉันเกรงว่า
046. I’m calling to…  ฉันโทรมาเพื่อจะ(บอก/เตือน/ย้ำ ฯลฯ)ว่า….
047. I’m looking forward to…  ฉันตั้งตารอที่จะ….
048. I’m not really happy with…  ฉัน ไม่ค่อยชอบ/ไม่ค่อยมีความสุขกับ —-เท่าไหร่นัก
049. I’m thinking about…  ฉันกำลังคิดถึงเรื่อง/เกี่ยวกับ…
050. I really go for…  ฉัน ชอบ/อยากได้- – เป็นพิเศษ
051. It is… that…  มันคือ (คน/สิ่งของ)ที่….
052. It’s too bad that…  มันน่าเสียดายที่…
053. It’s my fault for…  เป็นความผิดของฉันเอง ในเรื่อง/ที่…
054. It’s not that… but…  มันไม่ใช่ (เป็นอย่างนั้น) แต่ (เป็นอย่างนี้)…
055. It’s on the tip of my tongue.  มันติดอยู่ที่ริมฝีปากนี่เอง(=น่าจะนึกออก แต่ยังนึกไม่ออก)
056. It’s said that…  เขาว่ากันว่า….
057. It’s up to…  มัน แล้วแต่/ขึ้นอยู่กับ (คุณ/พวกเรา/ฯลฯ) ที่จะ….
058. It’s your turn…  ถึง ตา/คิว/รอบ/เวร ของคุณแล้ว (ที่จะ)….
059. It may surprise you, but…  คุณอาจจะประหลาดใจ หากรู้ว่า…
060. I have been…  ฉันได้ (เป็น/อยู่/คือ) ตั้งแต่เวลานั้นจนถึงเวลานี้
061. I’ve had enough of…  ฉันเบื่อเต็มที่แล้วกับ….
062. I wonder if…?  ฉันอยากจะรู้ว่า…..ได้หรือไม่?
063. I would rather… than…  ฉัน ชอบ/อยากทำ (อันนี้) มากกว่า (อันนั้น)…
064. No matter what…  ไม่ว่าอะไร/อย่างไร….
065. No wonder…  ไม่ต้องประหลาดใจ(เลยว่า)….
066. Now that I (come to) think about it,…  ตอนนี้ฉันได้คิดแล้ว(ว่า)..
067. Once you…  เมื่อ/ทันทีที่ คุณ…..
068. … only to find…  แต่กลับพบ(ว่า)–
069. On one hand…on the other hand…  ในด้านหนึ่ง…. แต่ในอีกด้านหนึ่ง/ในทางตรงกันข้าม…
070. See that…  ระวังไว้ให้ดีว่า…
071. Speaking of…  เมื่อพูดถึง/เมื่อได้พูดแล้วเกี่ยวกับ….
072. Thanks to…  เนื่องมาจาก/เพราะว่า
073. Thank you for…  ขอบคุณที่….
074. The first thing I’m going to do when… is…  สิ่งแรกที่ฉันจะทำเมื่อ…ก็คือ….
075. The more…the more…  ยิ่ง…. ก็ยิ่ง….
076. There is nothing as…as…  ไม่มีอะไรที่…เท่ากับ….
077. There is nothing I like better than…  ไม่มีอะไรที่ฉันชอบมากไปกว่า
078. We’d be better off without…  ถ้าไม่มี…ก็คงดีว่านี้
079. We’d better…  เราน่าจะ/ควรจะ….
080. We may as well…  เรา… ลองทำดู… ก็ดี
081. What becomes of…?  อะไรเกิดขึ้นกับ (เขา)ล่ะ?
082. What can I do for…?  จะให้ผมทำอะไรเพื่อ— บ้างครับ?
083. What do you mean by…?  คุณหมายความว่าอย่างไร (ที่พูดว่า/ที่ทำอย่างนั้น/ที่ฯลฯ)
084. …what-do-you-call-it (what·cha·ma·call·it)  ใช้เรียก คน/สิ่งของ ที่ท่านไม่รู้จักชื่อหรือนึกชิ่อไม่ออก
085. What do you say…?  คุณจะว่ายังไง/คุณมีความเห็นว่ายังไง  เกี่ยวกับ….
086. What… for…  สิ่งนั้น  เพื่ออะไร
087. What if…?  จะเป็นยังไงถ้า….
088. What I’m trying to say is…  เรื่องที่ฉันพยายามจะบอกก็คือ…
089. What’s the matter with…?  อะไรคือ ปัญหา(ของ) / อุปสรรค(เกี่ยวกับ)…
090. What would you do if…?  คุณจะทำยังไงถ้า….
091. What’s the use of…?  มันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรที่จะ….
092. What’s your favorite…?  อะไรคือ…ชิ้นโปรด/ของโปรด/คนโปรด ของคุณ?
093. Where can I…?  ฉันจะไป (หา/พบ/ฯลฯ) ได้ที่ไหน?
094. Where there is… there is…  ที่ใดมี( -A- ) ก็ต้องมี (-B-)
095. Whether or not…  ไม่ว่าจะ….. หรือไม่…..
096. Why not…?  ทำไมไม่…ล่ะ?
097. Would you care for …?  คุณจะ รับประทาน/ดื่ม/ลอง/ฯลฯ ไหมคะ?
098. You are not to…  คุณต้องไม่…
099. You can never… too…  คุณไม่ได้(ทำ)มากเกินไปหรอกในการที่จะ….
100. You only have to…in order to…  คุณต้อง(ทำอย่างนี้) เพื่อ(ให้ได้อย่างนั้น)

អានត-อ่านต่อ

Sample Speaking Topics

Speaking TopicsThe IELTS Speaking Moduleconsists of personal questions about you, your family, your work, your education or other familiar topics. A categorized list of such topics and questions is given below. You can use these sample questions to rehearse for this part of the oral interview. Make sure you can speak correctly, clearly, and with ease and confidence in response to each question. Remember to make your answer interesting by providing more than the most basic information. Some of these sample questions are highly likely to appear on your exam, so review them well.

YOU
Describe yourself.
FAMILY
• Describe your family?
• Do you have a large or small family?
• How much time do you spend with your family?
• What do you like to do together as a family?
• Do you get along well with your family?
• Are people in your country generally close to their families?
WORK
• What do you do?
• What are your responsibilities?
• How many hours do you work each day?
• Do you enjoy your work?
• Is there some other kind of work you would rather do?
• If you could change your job or profession, what would you do?
• Describe the process of getting a job in your country.
• Describe the company or organization you work for.
• What is your position?
• What do you like about your job?
• What do you dislike about your job?
EDUCATION
• Describe your education.
• What kind of school did you go to as a child?
• Did you go to a co-educational school?
• What was your favourite subject as a child?
• Who was your favourite teacher?
• What is the education system like in your country?
• Do you think your country has an effective education system?
STUDIES
• What are you studying now?
• What is your area of specialization?
HOMETOWN
• Describe your hometown.
• What’s special about it?
• Where is your hometown located?
• Is it easy to travel around your hometown?
• What is it known for?
• What do people in your town do?
• What are the main industries in your hometown?
• What problems face your hometown?
• What languages are spoken in your hometown?
• What are the advantages of living in your hometown?
• What are some problems faced by your hometown?
• Compare your hometown with another city.
• What are some environmental problems faced by your hometown?
WEATHER
• What’s the weather like in your country?
• Does the weather affect your mood?
• How do rainy days make you feel?
• What’s your favourite season of the year?
• What do you like to do when it’s hot?
• What do you usually do in the winter?
• How many seasons does your country have?
HOME
• Describe your home.
• What kind of building do you live in?
• How long have you lived there?
WEDDING
• Have you ever been to a wedding?
• Whose wedding was it?
• Where was it held?
• What clothes do people wear?
• Describe the wedding ceremony.
• What sort if gifts do people buy for the bridal couple?
• What kind of clothes did the bride and groom wear?
TRAVEL
• Do you like to travel?
• What kind of places have you visited in your life?
• Which place would you really like to visit? Why?
• What’s the best place you’ve ever visited?
COMPUTERS
• Do you think computers help society?
• Do you think computers are bad for health?
• How do you think computers have changed the world?
INTERNET
• Do you use the Internet much during the day?
• What do you usually do on the Internet?
• What are some advantages of the Internet?
• What are some disadvantages?
• Do people in your country use the Internet a lot?
• Do you do any shopping on the Internet?
EMAIL
• Do you send and receive email regularly?
• Who do you usually communicate with?
• How often do you check your email?
• Do you think writing email has strengthened or weakened people’s writing skills?
• What are some disadvantages of email?
FRIEND
• Describe a friend.
• How long have you known each other?
• What do usually do together?
• What do you like the most about him / her?
• How often do you see each other?
PLACE
• Describe a place you like to go.
• Why is this place special to you?
• When did you first visit this place?
• Where is this place located?
• What language is spoken here? Do you speak this language?
SMOKING
• What do you feel about smoking in public places?
• Do you think smoking should be banned in people’s homes?
MARRIAGE
• What is the attitude toward marriage in your country?
• Do most young people plan on getting married in your country?
• What are some of the advantages of marriage?
• What are some of the disadvantages?
• Is the divorce rate high in your country?
• Do you think people should be allowed to get divorced?
HOBBIES
• Do you have any hobbies?
• What are some of your hobbies?
• When did you first develop this hobby?
• What are some of the advantages of having a hobby?
• How much time do you spend on your hobby?
FILMS
• Do you enjoy watching movies?
• What’s your favourite film?
• Who are your favourite actors?
• How often do you watch films?
SHOPPING
• Do you enjoy shopping?
• How do you feel about shopping?
• Do you like shopping on the Internet?
• Do you have any favourite stores?
• What don’t you like about shopping?
• Which is the most popular place to shop in your hometown?
SPORTS
• Do you like sports?
• Do you enjoy watching sports?
• Do you enjoy participating in any sports?
• Which sports are most popular in your country?
• What’s your favourite sport/
• When did you first become interested in sports?
• How often do you participate in sports?
• What equipment do you need for your favourite sport?
FOOD
• What are some of your favourite foods?
• What foods are popular in your country?
• What are some of the famous dishes of your country?
• Do you enjoy cooking?
FESTIVAL
• What’s the most important festival in your country?
• How do people celebrate this festival?
• What special food is associated with this festival?
• What special activities are associated with this festival?
• What do you enjoy most about this festival?
• Do you think festivals are important for a society?
TELEVISION
• Do you watch television a lot?
• What do you usually watch on television?
• How many hours of television do you usually watch?
• What are the most popular shows in your country?
• What kind of shows do you like to watch?
• What are some advantages of television?
• What are someof the disadvantages of television?
• What did you last watch on television?
• Why do you think certain TV shows are so popular?
TOURISM
• Which places would you recommend to a visitor to your country?
• Do a lot of tourists visit your country?
• What do they usually do there?
• How has tourism changed your country?
• Is your country expensive for most tourists?
• What are some famous landmarks in your country?
DAILY ROUTINE
• Describe your daily routine.
• What do you usually do?
• What do you do on the weekend?
• What is you typical weekday like?
• Does your life change much from week to week?
• Do you have any free time during the week?
YOUR COUNTRY
• Which country are you from?
• Where is this country located?
• Which part of the country do most people live in?
• What are the main industries in your country?
• Is it easy to travel around your country?
CLOTHES
• What type of clothes do you like to wear?
• What kind of clothes do people in your country usually wear?
• How important is fashion to you?
• What kind of clothes do you dislike?
• Do you think people behave differently in different kinds of clothes?
• What kind of clothes do people wear to work in your country?
• Are clothes expensive in your country?
GOING OUT
• Do you like going out or staying at home?
• What do you like to do when you go out?
• How often do you go out?
• Do people in your country go out a lot?
• How and where do people in your country usually socialize?
• What kind of entertainment is popular in your country?
GAMES
• Do you enjoy playing any games?
• What kind of games do you play?
• Do you think adults should play games?
• What do children learn from games?
• What kind of games did you play when you were a child?
• What games are popular in your country today?
• What kind of games were popular when you were young?
• Do you think mental games like chess are good for you?
• COLOURS
• Do you have a favourite colour?
• What are your country’s colours?
• Do you think colours affect our moods?
• Can you learn anything about a person from the colours he / she likes?
• Do you like the same colours now as you did when you were a child?
MUSIC
• Do you like music?
• What kind of music do you like?
• When do you usually listen to music?
• What kind of music did you like when you were younger?
• What kind of music is popular in your country?
• Do you play any musical instruments?
• Do you wish you could play any musical instruments?
• Which is your favourite instrument?
Describe an artist or entertainer you admire.
You should say:
• Who they are and what they do
• How they became successful
• How you found out about them
• And explain why you admire them

Describe a subject you enjoyed studying at school.
You should say:
• When and where you started studying it
• What lessons were like
• What made the subject different from other subjects
• And explain why you enjoyed the subject
Describe an important choice you had to make in your life.
You should say:
• When you had this choice
• What you had to choose between
• Whether you made a good choice
• And explain how you felt when you were making this choice
Describe a job you have done.
You should say:
• How you got the job
• What the job involved
• How long the job lasted
• Describe how well you did the job
Describe an area of countryside you know and like.
You should say:
• Where it is
• What its special features are
• What you and other people do in this area
• And explain why you like it
Describe an object you particularly like.
You should say:
• What it is and what it looks like
• What it is made of
• What it is for
• And explain why it is special for you
Describe a newspaper or magazine you enjoy reading.
You should say:
• What kind of newspaper / magazine it is
• Which parts of it you read regularly
• When and where you read it
• Explain why you enjoy reading it
Describe something healthy you enjoy doing.
You should say:
• What you do
• Where you do it
• Who you do it with
• And explain why you think doing this is healthy
Describe a game or sport you enjoy playing.
You should say:
• What kind of sport it is
• Who you play it with
• Where you play it
• And explain why you enjoy playing it
Describe someone in your family who you like.
You should say:
• How this person is related to you
• What this person looks like
• What kind of person he/she is
• And explain why you like this person
Describe a museum or art gallery that you have visited.
You should say:
• Where it is
• Why you went there
• What you particularly remember about the place.
Describe an enjoyable event that you experienced when you were at school.
You should say:
• When it happened
• What was good about it
• Why you particularly remember this event.
Describe a song or piece of music you like.
You should say:
• What the song or music is
• What kind of song or music it is
• Where you first heard it
• And explain why you like it
Describe a festival that is important in your country.
You should say:
• When the festival occurs
• What you did during it
• What you like or dislike about it
• And explain why this festival is important

Food and drink

  • What types of food are popular in your country?
  • Have eating habits changed in your country in recent years?
  • How popular is fast food in your country?
  • Do you think eating habits will change in the future? How?
  • How can we encourage people to eat more healthily?

Television

How popular is watching television in your country?
What types of television programme are popular in your country?
Why do you think people like watching television?
What are the dangers of watching television?
Is watching TV a good way of forgetting about work or study?

Sport

What types of sports are popular in your country?
What are the advantages of doing sports?
Can sports be dangerous? How?
What types of sports do you think are better, team sports or individual sports?

Technology

Does technology help workers, or does it make their lives more difficult?
What is the importance of computers nowadays?
What are some of the main uses of technology for communication?
Do you agree that some people use technology for communication too much?
What are the differences between the attitudes of older and younger people to technology for communication?
Do you think that the advance of technology has improved standards of education in schools?
Do you think that the rate of technological expansion will slow down in the years to come?

Health

What costs are involved when you are ill in your country?
Do you think people are too quick to take time off work when they’re ill?
Do people pay more attention to their health these days?
How could the government persuade people to do more exercise?

Pollution

Is pollution a problem in your country?
What are some of the causes of pollution?
What can people or governments do to minimize pollution?
Do you think problems with pollution will improve in the future?

Shopping

Do you enjoy shopping?
Is shopping a popular activity in your country?
How have shopping habits changed in recent years?
In what ways you think advertising affects the way people shop?

Travel

What are the benefits of travelling?
Do people travel much in your country? Which destinations are popular?
Has the travel industry changed in your country in recent years?
Which countries would you like to visit in the future? Why?

Free time

What types of leisure activities are popular in your country?
What types of leisure activities are not popular in your country? Why?
How have leisure activities in your country changed in recent years?
How important is it to have leisure time?
Should co-workers also spend their leisure time together?

From : http://www.goodluckielts.com/

ผลไม้เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ผลไม้ ภาษาอังกฤษ

กล้วย  ចេក Banana
ขนุน  ខ្នុរ Jackfruit
เงาะ  សាវម៉ាវ Rambutan
ชมพู่  ជុំពួ Wax apple, Java apple
ทุเรียน  ទុរេន Durian
น้อยหน่า  ទៀប Sugar apple
ฝรั่ง  ត្របែក Guava
มะขาม  អំពិល Tamarind
มะพร้าว  ដូង Coconut
มะเฟือง  ស្ពឺ Carambola, Star fruit
มะม่วง  ស្វាយ Mango
มะละกอ  ល្ហុង Papaya
มังคุด  មង្ឃុត Mangosteen
ลองกอง  ឡង់កង់ Longkong
ละมุด  ល្មុត Sapodilla
ลำไย  មៀន Longan
ลิ้นจี่  គូលែន Lychee, litchi
ส้ม  ក្រូច Orange
ส้มเขียวหวาน  ក្រូចពោធិសាត់ Tangerine
ส้มโอ  ក្រូចខ្លុង Pummelo, Pomelo,Shaddock
สละ  សាឡាក់ Sala
สัปปะรด  ម្នាស់ Pineapple
เสาวรส  កន្ធុករុក Passion fruit
แก้วมังกร  ស្រកានាគ Dragon fruit
พุทรา  ពុទ្រា Jujube
แตงไทย  ត្រសក់ស្រូវ Musk melon
ทับทิม  ទទឺម Pomegranate
มะไฟ  ភ្ញៀវ Rambeh , rambi
กระท้อน  កំពីងរាជ Santol
ส้มเช้ง  ក្រូចខ្វិច Sweet Orange
ลูกตาล  ត្នោត Toddy Palm
แตงโม  ឪឡឹក Watermelon
แคนตาลูป  ត្រសក់ស្រូវបារាំង Cantaloupe
ลูกพลับ  ទន្លាប់ Persimmon

ภาพผลไม้ พร้อมการอ่านออกเสียงอ่านภาษาอังกฤษ

 

TIT FOR TAT แปลว่าอะไร

“หนามยอก (ต้องเอา) หนามบ่ง”

ความหมาย

การกระทำโต้ตอบ หรือ แก้แค้นด้วยวิธีเดียวกันกับที่คนอื่นเคยทำต่อเราไว้

รูปคำ អានត-อ่านต่อ