វចនានុក្រម ខ្មែរ – អង់គ្លេស អង់គ្លេស – ខ្មែរ

អាន វចនានុក្រម ២០០៩ សាកល្បង

ចេញថ្ងៃទី៖ ០៤ មេសា ២០០៩

វចនានុក្រម អាន ២០០៩ បង្កើតដោយ developer និងសិស្សរបស់អាន ។ យើងទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិខ្មែរ ។

ANT Dictioanry 2009

លក្ខណៈពិសេស

 • ខ្មែរ – អង់គ្លេស
 • អង់គ្លេស – ខ្មែរ
 • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
 • ពាក្យបច្ចេកទេសទូទៅ
 • តារាងរាយនាមប្រទេស
 • គណិតវិទ្យា និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីប្រើចុចទីនេះ ស្វែងរកពាក្យ (បើកប្រើអនឡៃន៍)

វចនានុក្រម ខ្មែរ – អង់គ្លេស

 • មានរហូតដល់ ៥៣៦៦៤ ពាក្យ
 • ប្រើប្រាស់ ខ្មែរយូនីកូដ
 • ស្វែងរកពាក្យយ៉ាងលឿនដោយមិនចាំបាច់ប្តូរ keyboard
 • ស្វែងរកនិយមន័យយ៉ាងច្រើនក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត
 • ពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អាចបកប្រែបានយ៉ាងងាយដោយចុច ទៅវចនានុក្រមផ្សេងទៀតដូចជា
  • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
  • អង់គ្លេស – ខ្មែរ

វចនានុក្រមអង់គ្លេស – ខ្មែរ

 • មានរហូតដល់ ៤៧៥០១ ពាក្យ
 • ប្រើប្រាស់ ខ្មែរយូនីកូដ
 • ពាក្យទាំងអស់អាចអានជាសំលេងបាន
 • ស្វែងរកនិយមន័យយ៉ាងច្រើនក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត
 • ពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អាចបកប្រែបានយ៉ាងងាយដោយចុច ទៅវចនានុក្រមផ្សេងទៀតដូចជា
  • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
  • អង់គ្លេស – ខ្មែរ

វចនានុក្រមអង់គ្លេស-អង់គ្លេស

 • មានរហូតដល់ ១៧៩៤៣០ ពាក្យ
 • ពាក្យទាំងអស់អាចអានជាសំលេងបាន
 • ស្វែងរកនិយមន័យយ៉ាងច្រើនក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត
 • ពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អាចបកប្រែបានយ៉ាងងាយដោយចុច ទៅវចនានុក្រមផ្សេងទៀតដូចជា
  • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
  • អង់គ្លេស – ខ្មែរ

ពាក្យបច្ចេកទេសទូទៅ

 • មានរហូតដល់ ៥៧២២៦ ពាក្យ
 • ប្រើប្រាស់ ខ្មែរយូនីកូដ
 • ពាក្យទាំងអស់អាចអានជាសំលេងបាន
 • ស្វែងរកនិយមន័យយ៉ាងច្រើនក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត
 • ពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អាចបកប្រែបានយ៉ាងងាយដោយចុច ទៅវចនានុក្រមផ្សេងទៀតដូចជា
  • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
  • អង់គ្លេស – ខ្មែរ
 • ប្រភេទ
  • ពាក្យបច្ចេកទេសទូទៅ
  • ច្បាប់

តារាងរាយនាមប្រទេស

 • រាយនាយប្រទេសជុំវិញពីភពលោក
 • រាយនាមពី A – Z

ពិជគណិតវិទ្យា

 • សមីការដីក្រេទី ២
 • សមីការដីក្រេទី ៣
 • សមីការដីក្រេទី ៤
 • ប្រភាគ
 • គណនាភាគរយ
 • ម៉ាទ្រីស

ធរណីមាត្រ

 • គណនាការេ
 • គណនាចតុកោណកែង
 • គណនារង្វង់
 • គណនាត្រីកោណ

ហិរញ្ញវត្ថុ

 • គណនាប្រាក់សន្សំ
 • គណនាការប្រាក់ផ្គូប
 • គណនាការប្រាក់ធម្មតា
 • ទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សន៍