Phyla nodiflora (ប្រមាត់មេឃ, ស្មៅទប់ច្រាំង, ស្មៅបាក់អំរែក )

Phyla nodiflora (ប្រមាត់មេឃ, ស្មៅទប់ច្រាំង, ស្មៅបាក់អំរែក )Scientific name: Phyla nodiflora,
Khmer name: ប្រមាត់មេឃ, ស្មៅទប់ច្រាំង, ស្មៅបាក់អំរែក ,
English name: Frog fruit.