การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ-Telling time in English

การถามเกี่ยวกับเวลา (Asking about time)
Clock

การถามเวลาที่ใช้ในภาษาพูด
1.Do you have time?
2.What time do you make it?
การถามเวลาอย่างสุภาพ
1.What’s the now?
2.Have you got the time?
3.what time is it?
4.Could/can you tell me the time please?
5.Would you mind telling the time?

การบอกเวลา (Telling the time)
1.ถ้าจะบอกเวลาเต็มๆชั่วโมง ให้ใช้คำว่า “o’clock” ตามหลังเวลาที่จะบอกเสมอ เช่น
It’s six o’clock. มันเป็นเวลาหกโมงเช้า/เย็น
2.การบอกเวลาที่มีเศษนาทีในกรณีที่ไม่เกิน 30 นาที ให้ใช้ “past” นำหน้าชั่วโมงในขณะนั้น
รูปแบบ เศษนาที + past + ชั่วโมงขณะนั้น เช่น
9.25 = It’s twenty-five past nine.
8.19 = It’s nineteen past eight.
3.การบอกเวลาที่มีเศษนาทีในกรณีที่เกิน30นาที ให้ใช้ “to” นำหน้าเวลาที่จะถึง
รูปแบบ 60-เศษนาทีที่ให้มา + to + ชั่วโมงที่จะถึง เช่น
10.40 = It’s twenty to eleven.
11.55 = It’s five to twelve.
4.การบอกเวลาที่เศษนาทีเท่ากับ 15 นาที
รูปแบบ a quarter past + ชั่วโมงในขณะนั้น เช่น
3.15 = It’s a quarter past three.
ถ้าเศษนาทีเท่ากับ 45 นาที
รูปแบบ a quarter to + ชั่วโมงที่จะถึง เช่น
5.45 = It’s a quarter to six.
5.การบอกเวลาที่เศษนาทีเท่ากับ 30 นาทีให้ใช้ “half past”
รูปแบบ half past + ชั่วโมงในขณะนั้น เช่น
7.30 = It’s half past seven.
6.การบอกเวลาตามตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา เช่น
2.15 = It’s two fifteen.
3.25 = It’s three twenty-five. 
หมายเหตุ เราอาจใช้ a.m.และ p.m.ในการบอกเวลาโดยมีกฎเกณฑ์ ดังนี้
a.m. = ante meridium ใช้ในการบอกเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
p.m. = past meridium ใช้ในการบอกเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
ตัวอย่างเช่น
9 โมงเช้า ใช้ว่า 9.00 a.m.
3 ทุ่ม ใช้ว่า 9.00 p.m.
6 โมง 20 นาที ในตอนเช้า ใช้ว่า 6.20 a.m.
6 โมง 20 นาที ในตอนเย็น ใช้ว่า 6.20 p.m.
7 โมง 30 นาที ในตอนเช้า ใช้ว่า 7.30 a.m.
1 ทุ่มครึ่ง ใช้ว่า 7.30 p.m.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา
1.the face of the clock หรือ
the dial หรือ
the clock’s face = หน้าปัดนาฬิกา
2.the short hand หรือ
the hour – hand (H.H) = เข็มสั้น
3.the long hand หรือ
the minute – hand (M.H.) = เข็มยาว
4.the second – hand (S.H.) =เข็มวินาที
5.clock (c.n.) = an instrument in a room, an office or the outside of
a building that shows what time of day is it. (นาฬิกา)
6.alarm clock (C.N.) = a clock that you can set to make a moise
so that it wakes you up at aparticerlar time. (นาฬิกาปลุก)
7.watch = a small clock that you wear on your wrist or carry
in your pocket. (นาฬิกาข้อมือ)